Legal

vložte URL adresu videa nebo písničky

Podmínky používání

                 Před použitím webové služby Savido si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky používání             

            

                 V tomto dokumentu jsou uvedeny pravidla a podmínky (dále jen „Podmínky“), pomocí kterých vám na webové službě Savido („my“ nebo „nás“) poskytneme služby (obecně „službu“). Tyto Podmínky představují smluvní dohodu mezi vámi a námi. Návštěvou, přístupem, používáním a/nebo připojováním (obecně „používáním“) služby vyjadřujete své porozumění a přijetí těchto Podmínek. Pojmy "vy" nebo "vaše" se v tomto dokumentu vztahují na vás, na jakýkoli subjekt, který zastupujete, na své zástupce, na nástupce, přidružené společnosti a přidružené společnosti a na jakékoli vaše nebo jejich zařízení. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami, odejděte z této Webové služby a přestaňte ji používat.             

            
            

1. Způsobilost

                 a.) Musíte mít nejméně osmnáct (18) let, abyste mohli používat tuto službu, pokud je nařízený věk plnoletosti větší ve vaší jurisdikci, musíte splňovat věk dle vaší jurisdikce. Použití služby není povoleno, pokud to zakazuje zákon.             

            

                 b.) Přijetím těchto podmínek Vám poskytneme Udělení souhlasu k používání služby v souladu s bodem 2 této Smlouvy. Berete na vědomí, že jsou pro vás tyto podmínky adekvátní, že s nimi bez výhrad a po důkladném zvážení souhlasíte.             

            
            

2. Udělení souhladu s používáním

                a.) Poskytujeme vám nevýhradní, nepřenosné a omezené právo pro přístup k službě, její neveřejné zobrazování a používání, včetně veškerého obsahu, který je v ní k dispozici (dále jen „Obsah“) (s výhradou omezení Webové služby) v počítači nebo mobilním zařízení v souladu s těmito Podmínkami. K webovým stránkám smíte přistupovat a používat je pouze pro vaše osobní a nekomerční použití.             

            

                b.) Tento souhlas může být na základě našeho vlastního uvážení kdykoli ukončen, a to s předchozím upozorněním i bez něho. Po ukončení můžeme: (i) smazat nebo deaktivovat váš účet, (ii) zablokovat vaše e-mailové adresy a / nebo adresy IP nebo jinak ukončit vaše užívání a schopnost používat webové stránky a / nebo nebo (iii) odstranit a / nebo smazat některý z vašich uživatelských příspěvků (definovaných níže). Souhlasíte s tím, že nebudete používat nebo se pokoušet o používání služby po ukončení. Po ukončení platnosti souhlasu vaše práva na užívání služby končí, všechny ostatní části těchto Podmínek však zůstávají zachovány. Berete na vědomí, že nejsme zodpovědní vůči vám ani třetím stranám za ukončení souhlasu k užívání.             

            
            

3. Duševní vlastnictví

                 a.) Obsah na webové stránce, s výjimkou příspěvků uživatelů a obsahu třetích stran (definovaných níže), ale včetně jiného textu, grafických obrázků, fotografií, hudby, videa, softwaru, skriptů a ochranných známek, servisních značek a log v nich obsažených (souhrnně "Vlastnické materiály"), jsou vlastněny a / nebo licencovány námi. Veškeré vlastnické materiály podléhají autorským právům, ochranným známkám a / nebo jiným právům podle zákonů platných jurisdikcí, včetně vnitrostátních zákonů, zahraničních zákonů a mezinárodních úmluv. Vyhrazujeme si všechna práva na naše Vlastní materiály.             

            

                 b.) Pokud není výslovně povoleno, souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, upravovat, zveřejňovat, přenášet, šířit, podílet se na převodu ani prodeji, vytvářet odvozená díla nebo jakýmkoli jiným způsobem zneužívat, ať už vcelku nebo částečně, jakýkoli Obsah.             

            
            

4. Obsah na webových stránkách

                a.) Rozumíte a berete na vědomí, že při používání této služby budete vystaveni obsahu z různých zdrojů, včetně obsahu zpřístupněného na službě jinými uživateli, službami, stranami a prostřednictvím automatizovaných nebo jiných prostředků (společně „Třetí Obsah strany “) a že nemáme kontrolu nad žádným Obsahem třetích stran. Rozumíte a berete na vědomí, že můžete být vystaveni obsahu, který je nepřesný, urážlivý, neslušný nebo jinak nevhodný, nebo může poškodit váš počítačový systém, a souhlasíte s tím, že se zříkáte, jakékoli zákonné nebo spravedlivé náprávy nebo opravných prostředků, které můžete mít vůči nám s ohledem na tuto skutečnost.             

            

                b.) Obsah třetích stran není v našem vlastnictví a nemáme nad ním žádnou kontrolu. Třetí strany si ponechávají veškerá práva na obsah a odpovídají za ochranu svých práv.             

            

                c.) Rozumíte a berete na vědomí, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za monitorování služby za nevhodný obsah nebo chování. Pokud se na základě vlastního uvážení kdokoli rozhodne monitorovat tento obsah, nepřebíráme žádnou odpovědnost za takový obsah, nemáme žádnou povinnost upravovat nebo odstraňovat jakýkoli takový obsah (včetně příspěvků uživatelů a obsahu třetích stran) a nepřebíráme žádnou odpovědnost za chování ostatních, kteří takový obsah předkládají (včetně příspěvků uživatelů a obsahu třetích stran).             

            

                d.) Bez omezení níže uvedených ustanovení o omezení odpovědnosti a zřeknutí se záruk, veškerý Obsah (včetně Uživatelských příspěvků a Obsahu třetích stran) na službě je vám poskytován „jak je“ pouze pro vás a osobní použití a vy nebudete kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat nebo jej jinak využívat k jakémukoli jinému účelu bez předchozího písemného souhlasu příslušných vlastníků / poskytovatelů licence.             

            

                e.) Berete na vědomí, že můžeme na základě vlastního uvážení odmítnout zveřejnit, odstranit nebo blokovat přístup k jakémukoli obsahu z jakéhokoli důvodu a to s oznámením nebo bez něj.             

            
            

5. Chování uživatele

                a.) Prohlašujete a zaručujete se, že veškeré informace a obsah, který jste nám poskytli, jsou přesné a aktuální a že máte všechna nezbytná práva, pravomoci a oprávnění (i) souhlasit s těmito Podmínkami, (ii) řídit se těmito podmínkami a (iii) provádět úkony, které vám z těchto Podmínek vyplívají.             

            

                b.) Podmínkou vašeho používání webové stránky je:             

                  
 1.                     Souhlasíte s tím, že nebudete webové stránky používat pro žádný nezákonný účel nebo jakýmkoli způsobem, který je těmito Podmínkami zakázán, a souhlasíte, že nebudete stahovat žádný licencovaný obsah bez souhlasu oprávněných vlastníků;                 
 2.                 
 3.                     Souhlasíte, že budete dodržovat všechny platné místní, státní, národní a mezinárodní zákony a předpisy;                 
 4.                 
 5.                     Souhlasíte s tím, že nebudete webové stránky používat způsobem, který by nás vystavil trestní nebo občanskoprávní odpovědnosti;                 
 6.                 
 7.                     Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za všechny činy a opomenutí, ke kterým dojde v důsledku vašeho používání webových stránek;                 
 8.                 
 9.                     Souhlasíte s tím, že nebudete upravovat záhlaví ani jinak manipulovat s identifikátory, abyste zamaskovali původ jakýchkoli informací, které odesíláte;                 
 10.                 
 11.                     Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádné automatizované prostředky, včetně robotů, prohledávačů nebo nástrojů pro dolování dat, ke stahování, monitorování nebo používání dat nebo obsahu z webových stránek;                 
 12.                 
 13.                     Souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky, které by ukládaly, nebo by mohly podle našeho vlastního uvážení uvalit na naši technologickou infrastrukturu nepřiměřenou nebo nepřiměřeně velkou zátěž, nebo na ni jinak vyvíjet nadměrné nároky;                 
 14.                 
 15.                     Souhlasíte s tím, že nebudete „pronásledovat“ nebo jinak obtěžovat uživatele na webových stránkách nebo prostřednictvím nich;                 
 16.                 
 17.                     Souhlasíte s tím, že nebudete obcházet ani nijak jinak zasahovat do funkcí souvisejících s bezpečností webových stránek nebo funkcí, které zabraňují, omezují nebo kopírují jakýkoli obsah a nebo vynucují omezení používání webových stránek nebo jejich obsahu;                 
 18.                 
 19.                     Souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat, odkazovat ani jinak zpřístupňovat na webových stránkách žádný materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli počítačový kód, soubor nebo program určený k přerušení, zničení, omezení nebo sledování funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;                 
 20.                 
 21.                     Souhlasíte s tím, že nebudete licencovat, sublicencovat, prodávat, převádět, postupovat, distribuovat nebo jinak jakýmkoli způsobem komerčně využívat nebo zpřístupňovat Webovou stránku nebo jakýkoli obsah třetí straně;                 
 22.                 
 23.                     Souhlasíte, že nebudete "rámovat" nebo "zrcadlit" webové stránky                 
 24.                 
 25.                     Souhlasíte s tím, že nebudete zpětně analyzovat žádnou část Webové stránky.                 
 26.             
            

            

                c.) Vyhrazujeme si právo podniknout vhodné kroky proti jakémukoli uživateli za neoprávněné použití webové služby, včetně občanskoprávních, trestních a příkazných opravných prostředků a ukončení služby. Jakékoli použití služby a našich počítačových systémů, které nejsou těmito Podmínkami povoleny, je porušením těchto Podmínek a některých mezinárodních, zahraničních a domácích trestních a občanských zákonů.             

            

                d.) Kromě ukončení souhlasu užívání služby vás jakékoli porušení této Smlouvy, včetně ustanovení tohoto článku 5, podrobí likvidaci škody ve výši 10 000 dolarů (10 000 USD) za každé porušení. V případě, že vaše porušení bude mít za následek právní kroky (ať už proti vám nebo proti nám kteroukoli stranou) nebo fyzickou či emocionální újmu jakékoli straně, bude vám za každé porušení podrobena škoda ve výši sto padesáti tisíc dolarů (150 000 USD). Podle našeho uvážení můžeme postoupit jakoukoli takovou škodu nebo její část třetí straně, která byla poškozena vaším jednáním. Tato ustanovení o škodách nejsou trestem, nýbrž pokusem smluvních stran přiměřeně zajistit výši skutečné škody, která by z takového porušení mohla nastat. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že výše těchto škod je minimální a v případě, že jsou skutečné škody vyšší, budete odpovídat za větší částku. Zjistí-li soud příslušné jurisdikce, že tyto škody jsou v jakémkoli rozsahu nevymahatelné, bude snížená škoda snížena pouze v rozsahu nezbytném pro jejich vykonatelnost.             

            
            

6. Služby na webu

                a.) Berete na vědomí, že webová služba je vyhledávač a nástroj pro všeobecné použití. Služba vám umožňuje vyhledávat z více webových stránek pro videa a hudbu. Webové stránky jsou navíc univerzálním nástrojem, který umožňuje stahovat video soubory z Internetu. Webové stránky mohou být používány pouze v souladu se zákonem. Nepodporujeme, nenavrhujeme ani neumožňujeme jakékoli používání webových stránek, které by mohly být v rozporu se zákonem, včetně stahování jakýchkoli videí a obsahu s autorskými právy.             

            
            

7. Poplatky

            

                a.) Berete na vědomí, že si vyhrazujeme právo účtovat poplatky za všechny nebo některé naše služby a čas od času upravit naše poplatky podle vlastního uvážení. Pokud kdykoli ukončíme vaše právo na užívání webové stránky z důvodu porušení těchto Podmínek, nebudete mít nárok na vrácení jakékoli části svých poplatků. Ve všech ostatních ohledech se tyto poplatky řídí dalšími pravidly, podmínkami nebo smlouvami zveřejněnými na Webových stránkách a / nebo uloženými jakýmkoli obchodním zástupcem nebo společností zpracovávající platby, která může být čas od času změněna.             

            
            

8. Reklamace autorských práv

            

                a.) Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Nesmíte porušovat autorská práva, obchodní značky ani jiná vlastnická práva žádné strany. Můžeme na základě vlastního uvážení odstranit jakýkoli obsah, o němž máme důvod se domnívat, že porušuje některá z práv duševního vlastnictví jiných osob a můžeme ukončit vaše užívání těchto stránek, pokud si stáhnete nebo odešlete jakýkoli takový obsah.             

            

                b.) I když nepodléháme zákonům Spojených států, dobrovolně dodržujeme Zákon o autorských právech Digital Millennium Copyright Act. Pokud se domníváte, že některý z vašich materiálů chráněných autorskými právy je na webových stránkách porušován, můžete podle článku 17 odst. 512 písm. C) odst. 2 písm. C) odst. 2 Spojených států amerických zaslat oznámení prostřednictvím tohoto odkazu .             

            

            

            
            

9. Úprava těchto podmínek

            

                a.) Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoliv pozměnit tak, že zveřejníme upravenou verzi na těchto stránkých. O žádných změnách nemusí být učiněno žádné jiné oznámení. POTVRZUJETE, ŽE POKRAČOVÁNÍM V POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK PO ZMĚNÁCH PODMÍNEK S NIMI I PŘESTO SOUHLASÍTE A ŽE JSTE SI JE DŮKLADNĚ PŘEČETLI.             

            

            

            
            

10. Odškodnění a odstoupení

            

                a.) Tímto souhlasíte, že nás odškodníte od veškerých škod a nároků třetích stran a výdajů, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývajících z vašeho užívání webové služby a / nebo z porušení těchto Podmínek.             

            

                b.) V případě, že máte spor s některým z dalších uživatelů nebo třetích stran, nezahrnujte nás, naše pracovníky, zaměstnance, zástupce a právnické nástupce do nároků a škod (součastných i budoucích) jakéhokoli druhu nebo povahy, známých a neznámých, vědomích i nevědomích, zveřejněných a nezveřejněných, vyplývajících z takových sporů a / nebo webových stránek nebo jakkoli v tomto ohledu s námi souvisejících.             

            
            

11. Zřeknutí se záruk a omezení závazků

                a.) PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SEKCI, KTERÁ OMEZUJE NAŠÍ ODPOVĚDNOST ZA MAXIMÁLNÍ ROZSAH ŠKODA PODLE POUŽITELNÉHO PRÁVA (NEŽ DALŠÍ DALŠÍ).             

            

                b.) Webová služba může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které jsou na nás nezávislé. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky a neposkytujeme žádnou záruku, pokud jde o přesnost, úplnost nebo pravost informací obsažených na webových stránkách třetích stran. Nemáme právo ani schopnost upravovat obsah webových stránek třetích stran. Berete na vědomí, že neodpovídáme za jakoukoli odpovědnost vyplývající z vašeho používání webových stránek třetích stran.             

            

                c.) Webové stránky jsou poskytovány „jak jsou“ a bez jakýchkoli záruk nebo podmínek, výslovných, předpokládaných nebo zákonných. Konkrétně odmítáme veškeré předpokládané záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování, přesnost informací, integraci nebo interoperabilitu. Zříkáme se jakýchkoli záruk na viry nebo jiné škodlivé komponenty v souvislosti s webovou službou. Některé jurisdikce neumožňují zřeknutí se předpokládaných záruk, proto se v těchto jurisdikcích na vás některá z výše uvedených odmítnutí nemusí vztahovat nebo mohou být být omezena.             

            

                d.) ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDEME ZODPOVÍDAT ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO PŘÍSLUŠNÉ ŠKODY (I KDYŽ JSME UPOZORŇOVALI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY), KTERÉ SE VZTAHUJÍ Z JAKÉHOKOLI ZPŮSOBU VAŠEHO UŽITÍ WEBOVÉ SLUŽBY, JEJICHŽ BEZ BEZPEČNOSTI OMEZENÍ, TAKÉ POŠKOZENÍ VYPLÝVAJÍ Z (i) VAŠEHO POUŽITÍ, NEBEZPEČNOSTI NEBO NEBEZPEČNOSTI POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY, (ii) VAŠE DŮVĚRA V JAKÝKOLI OBSAH NA STRÁNKÁCH, (iii) PŘERUŠENÍ, POZASTAVENÍ, ÚPRAVY, ZMĚNY NEBO KOMPLETNÍ UKONČENÍ WEBOVÉ SLUŽBY (iv). TYTO OMEZENÍ TAKÉ SE VZTAHUJÍ NA NÁSLEDKY NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ z DŮVODu JINÝCH SLUŽEB NEBO PRODUKTŮ PŘIJATÝCH NEBO REKLAMOVANÝCH V SOUVISLOSTI S WEBOVOU SLUŽBOU.             

            

                e.) NEZARUČUJEME, ŽE (i) WEBOVÁ SLUŽBA SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY NEBO OČEKÁVÁNÍ, (ii) WEBOVÁ SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠENÁ, ČASOVĚ, ZABEZPEČENÁ NEBO BEZ CHYB, (iii) VÝSLEDKY, KTERÉ ZÍSKÁTE Z VAŠEHO POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ, (iv) KVALITA JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ, OBSAHU NEBO JINÉHO MATERIÁLU ZÍSKANÝCH NA STRÁNKÁCH INTERNETOVÉ STRÁNKY BUDE ODPOVÍDAT VAŠIM POŽADAVKŮM NEBO OČEKÁVÁNÍ NEBO (v) JAKÉKOLI CHYBY V OBSAHU BUDOU OPRAVENÉ.             

            

                f.) JAKÝKOLIV OBSAH ZÍSKANÝ PŘI POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY JE ZÍSKANÝ NA VLASTNÍ RIZIKO. JSTE ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO JINÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO ZTRÁTY DAT, KTERÉ Z TOHOTO OBSAHU VYPLÍVAJÍ.             

            

                g.) VAŠE JEDINÉ A EXKLUZIVNÍ PRÁVO A NÁPRAVA V PŘÍPADĚ NESPOKOJENOSTI S WEBOVÝMI STRÁNKAMI NEBO JAKÝKOLI JINÝ PROBLÉM BY MĚLI BÝT DŮVODEM K UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NAŠE MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST VYPLÍVAJÍCÍ Z VAŠEHO UŽÍVÁNÍ NEPŘEKROČÍ $100.             

            
            

12. Právní spory

                a.) Tyto Podmínky, jakož i jakýkoli nárok, důvody nebo spory, které mohou vzniknout mezi vámi a námi se řídí právními předpisy České republiky bez ohledu na kolizní normy. PRO JAKÉKOLIV NÁROKY OD VÁS PROTI NÁM, SOUHLASÍTE S PŘEDLOŽENÍM A SOUHLASEM S OSOBNÍMI A EXKLUZIVNÍMI JURISDIKCI VE VÝZNAMNÉM MÍSTĚ SOUDŮ V ČESKÉ REPUBLICE. PRO JAKÉKOLIV NÁROKY PROTI VÁSMÍM VÁM SOUHLASÍTE, ŽE SE PŘEDSTAVUJETE A SOUHLAS S OSOBNÍM JURISDIKCÍM A JMÉNEM SOUDŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Tímto se zříkáte jakéhokoli práva hledat nárok na jakémkoli jiném místě.             

            

                b.) SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE MŮŽETE VZNÉST STÍŽNOST POUZE JAKO INDIVIDUÁLNÍ OSOBA A NIKOLI JAKO ČLENSKÝ ORGÁN NEBO ČLEN USKUPENÍ UŽIVATELŮ.             

            

                c.) Tímto souhlasíte, že v rámci protiplnění za tyto podmínky se vzdáváte jakéhokoli práva, které bude mít za následek soudní proces u poroty pro jakékoli spory mezi námi, které vyplývají z těchto podmínek nebo webové služby. Toto ustanovení je vykonatelné i v případě, že se upustí od rozhodčího ustanovení nebo jiných ustanovení tohoto oddílu.             

            
            

13. Všeobecné podmínky

            

                a.) Tyto Podmínky, jsou času od času pozměněny, představují úplnou dohodu mezi vámi a námi a upravují veškeré předchozí dohody mezi vámi a námi a nemohou být změněny bez našeho písemného souhlasu.             

            

                b.) Nedodržení jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek nebude vykládáno jako porušení jakéhokoli ustanovení nebo práva.             

            

                c.) Je-li některá část z těchto Podmínek prohlášena za neplatnou nebo nevymahatelnou podle platných právních předpisů, neplatné a nevymahatelné ustanovení bude považováno za nahrazené platným, vykonatelným ustanovením, které nejvíce odpovídá záměru původního ustanovení a zbytku platnosti dohody.             

            

                d. Žádné ustanovení není určeno ani nebude považováno za udělení práv nebo opravných prostředků třetí straně.             

            

                e.) Tyto Podmínky nejsou přenositelné, převoditelné nebo sublicencovatelné vámi, s výjimkou našeho předchozího písemného souhlasu.             

            

                f.) Souhlasíte s tím, že vám můžeme poslat oznámení e-mailem, běžnou poštou nebo pomocí příspěvku na webové službě.             

            

                g.) Názvy sekcí v těchto Podmínkách jsou pouze pro zlepšení orientace a nemají žádný právní ani smluvní účinek.             

            

                h.) Termín "včetně", jak je používán jako ilustrativní a neomezující.             

            

                i.) Je-li tato smlouva přeložena a vyhotovena v jiném jazyce než v angličtině a dojde k rozporu mezi překladem a anglickou verzí, řídí se anglickou verzí.