Staženo z naver

vložte URL adresu videa nebo písničky

"양현석 대표님께 한 말씀 해달라"는 질문을 받자 벌어진 일 @ Sori single 'Touch' Showcase

코코소리 멤버 소리가 솔로 데뷔를 한다. 소리는 9월4일 데뷔 싱글 'Touch'를 공개하고 본격적인 활동에 돌입한다.

Vyberte kvalitu pro stažení

1920x1080 (1080p) Stáhnout
1280x720 (720p) Stáhnout
854x480 (480p) Stáhnout
640x360 (360p) Stáhnout
480x270 (270p) Stáhnout
256x144 (144p) Stáhnout
audio only Stáhnout

Náhled


Thumbnail

Savido is now apart of Dirpy.com


When you click Download, you'll be taken to the Dirpy Studio where you can choose a video and audio quality, file format, modify the start and end time, edit meta data, and more!

Podobná videa ze služby naver